Regulamin I Konferencji Oddziału Wrocławskiego

Regulamin I Konferencji Oddziału Wrocławskiego, 20-21 stycznia 2023 r. | Ibis Styles Wrocław Centrum

 1. Konferencja odbywa się w dniach 20-21 stycznia 2023 r.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem konferencja2023.wroclaw.pl
 5. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji; uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych; wystawę firm; materiały konferencyjne; przerwy kawowe; lunch (20-01-2023 r.) w Ibis Styles Wrocław Centrum.
 6. Opłata konferencyjna nie obejmuje ewentualnych opłat za parking.
 7. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 8. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej konferencja2023.wroclaw.pl
 9. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 10. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora, tj.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 66 1090 1753 0000 0001 4680 1324, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja Wrocław 2023.
 11. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 18 listopada 2022 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 31 października 2022 r., koszty uczestnictwa zostaną zwrócone w całości. Po dniu 31 października 2022 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa; możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników. Rezygnacja powinna zostać przekazana do Organizatora w formie pisemnej na adres kontakt@evereth.pl
 13. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 15. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 16. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas Konferencji Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym będzie się odbywała Konferencja.
 19. Rejestracja na konferencji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą zdjęć, wywiadów oraz materiałów wideo (fragmentów bądź w całości) w celach promocyjnych.
 20. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 21. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 22. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.